نام کتاب : انجیل برنابا

مولف : .......

تعداد فصل ها : این مجموعه در تعداد صفحات اندک دلایل تاریخی – مذهبی و اعتقادی بسیار قاطعی را بر عدم درستی انجیل دروغین برنابا ارائه می کند .

تعداد صفحات : 10

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری کتاب: دارای تصویر نمی باشد.