نام کتاب : آیا کتاب مقدس تحریف شده است ؟

مولف : ......

تعداد فصل ها : این مجموعه در 9 صفحه به ذکر دلایل مشخص و معقولی در عدم تحریف کتاب مقدس در طول تاریخ می پردازد.

تعداد صفحات : 9

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد .