نام کتاب : بنیادگرایی در کتاب مقدس

مولف : .....

تعداد فصل ها : 4

·         بنیادگرایی، چالشی پیش روی خدمت شبانی کتاب مقدس

·         تفسیر بنیادگرایان از کتاب مقدس

·         بنیادگرایی و کتاب مقدس

·         نگرش بنیادگرایی

تعداد صفحات : 41

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری :دارای دو شمایل از تعمید مسیح و دستگذاری اسقفان است .