نام کتاب : تفسیری بر نامه به هفت کلیسا در آسیا – مکاشفه 1 - 3
مولف : .....
تعداد فصل ها : 3
  • تفسیر خاصی از " اوجنیوکورسینی " بر کتاب مکاشفه
  • مکاشفه یوحنای رسول ( 1 : 1- 3 )
  • مکاشفه یوحنای رسول، نامه ها به هفت کلیسا در آسیا
تعداد صفحات : 273
سطح : عالی - الهیات
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب