نام کتاب : تفسیری بر نامه به عبرانیان

مولف : .....

تعداد فصل ها : در 27 قسمت به شرح و بررسی دقیق و تامل آمیز در باب نامه به عبرانیان و اساس و پیام آن و از طرفی با اشاراتی به کهانت و یهود و اهمیت این موضوع در عهد قدیم و عهد جدید بحث را ادامه می دهد .

تعداد صفحات : 162

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .

 

لینک دانلود کتاب