نام کتاب : اناجیل کودکی عیسی

مولف : .......

تعداد فصل ها : در 12 قسمت به بررسی روایات و اتفاقات دوران کودکی عیسی می پردازد و با نظری در باب های اول و دوم اناجیل متی و لوقا بحث پیرامون دوران کودکی عیسی را ادامه می دهد.

تعداد صفحات : 54

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 10 تصویر و شمایل مرتبط اتفاقات مهم دوران تولد و کودکی مسیح از جمله : دیدار مریم و الیصابات – تقدیم کودک – درخت یسا پدر داود – تصویر اهدای هدایای مجوسیان و ....