نام کتاب : انجیل متی چه می گوید ؟

مولف : .......

تعداد فصل ها : 13

·         اولین نظر بر قدیس متی

·         متی و انجیل وی

·         اکنون عیسی ظاهر می شود

·         شما نمک زمین هستید

·         معجزات و دعوت ها

·         و عیسی ایشان را فرستاد

·         مثلها

·         کلید های ملکوت

·         مقررات جماعت

·         آنگاه پایان فرا خواهد رسید

·         و فبرها باز شدند

·         مجوسیان، افتخار ایرانیان

·         ضمیمه : مثل های انجیل

تعداد صفحات : 279

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 40 تصویر و شمایل است که برخی از آنها با در برداشتن مضامین تاریخی و برخی با اشاره به مضامین عرفانی و اعتقادی به خوبی در سطح فصول کتاب گردآوری شده اند و خواننده را در تعمق و درک کامل محتویات این کتاب کمک شایانی می نمایند.

شامل : تصویر اننجیل نگار ( متی ) در قرون مختلف و با تصویر سازی خاص زمان های متفاوت – مجوسیان و تصاویری از تولد مسیح و موضوعات مرتبط – شمایل مسیح برخاسته از قبر و طبقات آسمان و .....