نام کتاب : انجیل مرقس چه می گوید ؟

مولف : .......

تعداد فصل ها : 10

·         مرقس کیست ؟

·         مژده ملکوت

·         مگر این پسر نجار کیست ؟

·         باز شو

·         در پی عیسی

·         در مقابل معبد

·         دیگر کسی جرات نمی کرد از او سوال کند

·         هفته واپسین

·         مرگ و رستاخیز

·         پطرس رسول در انجیل

تعداد صفحات : 187

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: شامل نقشه موقعیت سیاسی فلسطین در زمان عیسی و جداول تاریخی پیرامون توضیح و بررسی انجیل مرقس .

 دارای 30تصویر و شمایل است که برخی از آنها با در برداشتن مضامین تاریخی و برخی با اشاره به مضامین عرفانی و اعتقادی به خوبی در سطح فصول کتاب گردآوری شده اند و خواننده را در تعمق و درک کامل محتویات این کتاب کمک شایانی می نمایند.

شامل : شمایل مسیح و شاگردانش – باغ جتسیمانی – صعود مسیح – تصویر یحیی تعمید دهنده  و پطرس رسول – شمایل هایی از معجزات مسیح همچون سیر نمودن 5000 مرد و دو نان و ماهی و ....