نام کتاب : انجیل یوحنا چه می گوید ؟

مولف : .......

تعداد فصل ها : 10

·         طبق یوحنای رسول

·         در آغاز

·         تولد تازه

·         حیات حقیقی

·         راستی چیست ؟

·         رسیدن به نور

·         اندک زمانی

·         ساعت رسیده است

·         خون و آب

·         نوشته های یوحنای قدیس را بخوانیم

تعداد صفحات : 244

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب:

  دارای 30 تصویر و شمایل است که برخی از آنها با در برداشتن مضامین تاریخی و برخی با اشاره به مضامین عرفانی و اعتقادی به خوبی در سطح فصول کتاب گردآوری شده اند و خواننده را در تعمق و درک کامل محتویات این کتاب کمک شایانی می نمایند.

شامل : تصاویر و مجسمه هایی در مورد یوحنای رسول ، شاهد قلب مسیح . شمایل سریانی شفای کور مادرزاد – ایلعاذر – و تصاویری زیبا از مجسمه های چوبی مسیح در کلیسای لاتین و ....