نام کتاب : اعمال رسولان چه می گوید ؟

مولف : .......

تعداد فصل ها : 9

·         مقدمه ای بر اعمال رسولان

·         عید پنطیکاست

·         جماعت مومنین اورشلیم

·         ما بر آن شاهد هستیم

·         استیفان و فیلیپس، ماورا شهر اورشلیم

·         پولس و پطرس تحت تاثیر وزیدن

·         درها باز می شوند – شورای رسولان

·         اعلام مژده نجات در اروپا

·         تا اقصای جهان

تعداد صفحات : 217

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 27 تصویر – نقشه و شمایل رنگی و سیاه و سفید از رسولان – نزول روح القدس – پولس رسول در راه دمشق و شمایل هایی پرمعنا و قابل تعمق از رنج ها و  اعمال رسولان است. و نیز تعدادی نقشه از مسیرهای سفر بشارتی پولس رسول و ....