نام کتاب : تعمقی بر انجیل یوحنا

مولف : آنی ژوبر

تعداد فصل ها : 4

  • غریو و غوغا

  • مکتب یوحنایی

  • پیشگفتار

  • به هم پیوستگی و تسلسل مطالب

تعداد صفحات : 144

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری : دارای 4 تصویر مربوط به یوحنای انجیل نگار و یحیی تعمید دهنده می باشد.