نام کتاب : تفسیری بر روایت زن سامری
مولف : .....
تعداد فصل ها : در 8 قسمت به توضیح و بررسی و روایت زن سامری که فقط در انجیل یوحنا به آن اشاره شده می پردازد و بیان مسائلی در این زمینه به شناخت مسیح که محور داستان است پرداخته می شود .
تعداد صفحات : 101
سطح : عالی - الهیات
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب