نام کتاب : از عهد جدید چه می دانید ؟ - جلد اول

مولف : ریموند ای. براون

تعداد فصل ها : تعداد 14 فصل در دو بخش اصلی .

بخش اول : رهنمودهایی برای درک عهد جدید

·         ماهیت و منشا عهد جدید

·         چگونه عهد جدید را بخوانیم ؟

·         متن عهد جدید

·         دنیای سیاسی و اجتماعی دوران عهد جدید

·         دنیای مذهبی و فلسفی دوران عهد جدید

بخش دوم : اناجیل و امور مربوطه

·         اناجیل به طور خاص

·         انجیل به روایت مرقس

·         انجیل به روایت متی

·         انجیل به روایت لوقا

·         اعمال رسولان

·         انجیل به روایت یوحنا

·         نامه ( رساله ) اول یوحنا

·         نامه دوم یوحنا

·         نامه سوم یوحنا

تعداد صفحات : 377

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: دارای نقشه های تاریخی از جغرافیای کتاب مقدس و شمایل چهار انجیل انگار .