نام کتاب : اولین متون مسیحی

مولف :

تعداد فصل ها : 9 

·         پولس و قرنتیان

·         اعلام انجیل

·         فرار از امید

·         مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید دهم

·         همه چیز جایز است

·         سال خانم ها در قرنتس

·         شما بدن مسیح هستید

·         پولس در طوفان

·         ایمان آوردم ، پس سخن گفتم

تعداد صفحات : 172

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 10 تصویر و یک نقشه می باشد به صورتی که تصویر در بر گیرنده مفاهیم و نمادهایی خاص با دوران هایی است که در متن کتاب از آنها سخن به میان آمده، همچون جام بلورین زمان مسیح و ....

شمایل روی جلد کتاب هم شمایل پولس رسول می باشد .