نام کتاب : چنگ روح القدس

مولف : سباستین بروک

تعداد فصل ها : گزیده 18 سرود از مار اپرم سریانی

تعداد صفحات : 119

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .