نام کتاب : تعمقی بر پدران کلیسای سریانی
مولف : کشیش مکرم کزاح
تعداد فصل ها : 9
  • پیشگفتار
  • درباره سنت چه می دانیم ؟
  • رهبانیت اولیه در برابر رهبانیت مصری
  • اپرم
  • کتاب گامها
  • اواگریوس
  • نیایش
  • یوحنای آپامئا
  • قسمت ئوم تدریس درباره نیایش
تعداد صفحات : 98
سطح : عالی - الهیات
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب