نام کتاب : چشم درخشان

مولف : سباسیتن بروک

تعداد فصل ها : 9

·         مار اپرم نقطه تلاقی شرق و غرب

·         نگرش الهیاتی ماراپرم

·         نردبان سمبولها : نزول الهی

·         ردای جلال

·         داوری حیات

·         حجله عروسی قلب

·         هدف زندگی زاهدانه : ماراپرم و رهبانیت اولیه

·         ماراپرم در میان پدران کلیسا

·         ماراپرم امروز

تعداد صفحات : 192

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .