نام کتاب : دعا و زندگی روحانی، متون پدران کلیسای سریانی

مولف : سباستینن بروک

تعداد فصل ها : 17

·         آفراهات

·         ماراپرم

·         کتاب گامها

·         اواگریوس

·         یوحنای آپامئا

·         فیلوکزنوس اهل مابوق

·         بابای

·         گمنام -1

·         گمنام -2

·         ابراهیم اهل نتپار

·         مارتیریوس

·         اسحاق نینوایی

·         دادیشو

·         یوسف رویابین

·         یوحنای مهتر

·         نیایش های صوفیان

·         جداول تاریخی

تعداد صفحات : 130

سطح : عالی الهیات

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد .