نام کتاب : تعمق پدران کلیسا بر آشتی
مولف : .....
تعداد فصل ها : گلچینی از تعلیمات پدران کلیسا بر آشتی را پیش روی شما قرار می دهد.
تعداد صفحات : 23
سطح : مقدماتی
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد
 
لینک دانلود کتاب