نام کتاب : بهار آیین نیایش ( متون نیایشی قرون اول تا چهارم میلادی )

مولف : لوسین دئیس

تعداد فصل ها : در 17 قسمت به توضیح و شرح امر نیایش از دیدگاه های متفاوت می نماید.

تعداد صفحات : 41

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری :دارای مینیاتور شام آخر از کلیسای ارمنی