نام کتاب : ابعاد کلیسایی آیین نیایش سریانی شرقی

مولف : جورج گونتر بلوم

تعداد فصل ها : 2 فصل

·         فصل اول ( کلیسا در مراسم آغازین )

·         فصل دوم ( تصویر کلیسا در مراسم ورود سنتی )

تعداد صفحات : 140

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: تصویر و شمایل ندارد .