نام کتاب : پدران اولیه کلیسا

مولف : هنری بتنسون

تعداد فصل ها : 7

·         کلمنس رومانوس ( کلمنت روم )

·         ایگناتیوس

·         تعلیم رسولان ( دیداکه )

·         رساله به دیاگنتوس

·         ژوستینوس ( ژوستین شهید )

·         ایرنائوس

·         کوینتوس سپتیموس فلورنس ترتولیانوس ( ترتولیان )

تعداد صفحات : 164

سطح : عالی الهیات

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد .