نام کتاب : توسعه کلیسا . مسیحیان قرن چهارم
مولف : .....
تعداد فصل ها : در چندین و در غالی یک فصل به بیان و بررسی اوضاع سیاسی و شرایط زندگی مسیحیان در قرن چهارم می پردازد . این کتاب با ذکر توضیحاتی از کنستانتین کبیر و نتیجه رفتار او در مسیحیت و جامعه مسیحی روزگار خویش به بیان روند زندگی مسیحیان پرداخته است .
تعداد صفحات : 52
سطح : مقدماتی
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب