نام کتاب : تاریخ مسیحیت در آسیا
مولف : ساموئل هیومافت
تعداد فصل ها : 19
بخش اول : از رسولان تا حضرت مریم
          قسمت اول : در بیست سال نخست
 • آسیا و جهان قرن اول
 • اولین سفرهای بشارتی به هندوستان
 • کلیسای شرق : دوران سریانی
 
قسمت دوم : دوره اولیه ساسانیان
 • انقلاب ساسانیان و کلیسا
 • برخورد ادیان : مسیحیت ، زرتشتی ، و مانوی
 • اولین گام ها به سوی یک کلیسای ملی پارسی
 • تعقیب و آزار بزرگ
 
قسمت سوم : اواخر دوران ساسانیان
 • سازماندهی دوباره کلیسای پارس
 • تفرقه و شکایت بزرگ
 • مباحثه به درون آسیا نیز گسترش می یابد
 • پاتریارک و شاه
 • سقوط پارسها
 
قسمت چهارم : مسیحیت در جنوب آسیا
 • مسیحیت در هندوستان و رابطه آن با پارس
 • پادشاهی های مسیحی اعراب
 
بخش دوم : گستردگی – پایانه های کره خاکی ( از آلوپن تا جنگ های صلیبی )
 • اولین ماموریت بشارتی مسیحی به سوی چین
 • مسیحیت و اسلام اولیه
 • بقای مسیحیت تحت سلطه
بخش سوم : دوره صلح مغولی – از چنگیز خان تا تیمور لنگ
 • مغولها و بازیافت مسیحیت آسیایی
 • مغولها و کلیسا در پارس
 • مسیحیت در چین مغول
 • غروب مسیحیت در آسیا
 • کلیسا در تاریکیها
تعداد صفحات : 254
سطح : عالی الهیات
اطلاعات تصویری : دارای تصویر روی جلد و چند نقشه تاریخی می باشد.
 
لینک دانلود کتاب