نام کتاب : اسناد و مباحثی درباره تاریخ کلیسای شرقی – جلد اول

مولف : .......

تعداد فصل ها : 6

·         کلیسای سریانی شرق

·         تاریخ اربیل

·         گسترش کلیسای فارس

·         اسناد و آثاری از گسترش کلیسای فارس

·         گفتگوی تیموتائوس با المهدی

·         تطابق کلیسای ما با فرهنگ های آسیایی

تعداد صفحات : 187

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 6 تصویر تاریخی از مکان ها و آثار هنری مربوط به شرق در ارتباط با کلیساهای شرقی و نقشه های مرتبط .