نام کتاب : اسناد و مباحثی درباره تاریخ کلیسای شرقی – جلد سوم

مولف : .......

تعداد فصل ها : 8

·         آشوری – کلدانی ها در قرن بیستم، از کشتار دستجمعی تا پراکندگی

·         نوشته های سریانی مسیحیان پیرو تومای قدیس

·         جنبه تاریخی بشارت تومای رسول در کرالا

·         تومای رسول در چین، منشا یک سنت

·         تعقیب و آزار مسیحیان نجران، در جنوب عربستان

·         دفاع تیموتی پاتریارک در برابر خلیفه مهدی

·         همکاری لوترپرا برای بازسازی کلیسای شرق در ارومیه

·         تیموتی و محاوره او با مسلمانان

تعداد صفحات : 144

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: فاقد تصویر و نقشه می باشد.