نام کتاب : آیا مسیحیان به یک خدا اعتقاد دارند ؟ - تعریف تثلیث

مولف : ......

تعداد فصل ها : این مجموعه در 17 صفحه به سوال بزرگ ( آیا مسیحیان به یک خدا اعتقاد دارند ؟ ) پاسخ می دهد و در این بین تثلیث یعنی راز بزرگ خداوند را با زبانی ساده برای ما شرح می دهد .

تعداد صفحات : 9

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد .