نام کتاب : ایمان به خدای پدر

مولف : ....

تعداد فصل ها : این مجموعه با نگاهی اجمالی به بیان اعتقادنامه و اساس ایمان به خدای پدر با زبانی ساده و آموزنده می پردازد.

تعداد صفحات : 9

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : تصویری ندارد.