نام کتاب : خدای زنده – جلد اول

مولف : .....

تعداد فصل ها : 19

بحث های مقدماتی

·         مکاشفه نیایش

·         سنت نیایش

·         حیات در نیایش

بخش اول : تولد خداوند ما عیسای مسیح

·         آیا انسان به شباهت خدا نیست ؟

·         از عزل تا امیدواری " ایوب "

·         آدم جدید " راز تن گیری "

بخش دوم : تعمید سرور ما عیسای مسیح

·         در انتظار ظهور مسیح

·         شناسایی مسیح خدا

بخش سوم : تجلی سرور ما عیسای مسیح

·         ظهور خدا در عهد عتیق

·         تجلی

بخش چهارم : تعلیمات خداوند ما عیسا

·         عهد عتیق

·         ار عهد عتیق تا عهد جدید

·         عهد جدید

·         خون عهد جدید

·         کلیسا و ادیان دیگر

بخش پنجم : صلیب و رستاخیز مسیح

·         اعلام راز صلیب در کتب عهد عتیق

·         راز رنج و مرگ خداوند ما عیسای مسیح

·         رستاخیز

·         رستاخیز ما از راه تعمید

تعداد صفحات : 351

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری : دارای بیش از 50 تصویر و شمایل زیبا از مفاهیم و موضوعات متفاوت در رابطه با معجزات و مرگ و رستاخیز عیسای مسیح می باشد .