نام کتاب : چگونگی ولادت مسیح

مولف : .....

تعداد فصل ها : 10 قسمت اصلی ...

·         چگونگی ولادت مسیح

·         نقش حضرت مریم، مادر عیسی

·         رنجها و مرگ مسیح

·         زنده شدن مسیح

·         آنجا صعود مسیح به آسمان و مقام او

·         مردگان بازگشت مسیح و داوری

·         ایمان به روح القدس

·         مشارکت مقدسین

·         آمرزش گناهان

·         جاودان قیامت مردگان و حیات

تعداد صفحات : 47

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .