نام کتاب : اسم او عجیب خواهد بود

مولف : .......

تعداد فصل ها : 14 گانه هایی از عجایب در رابطه با مسیح را در یک فصل عنوان می کند

تعداد صفحات : 15

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 2 شمایل معروف ، داماد و مسیح در جلال .