نام کتاب : این طفل کیست ؟

مولف : ....

تعداد فصل ها : این مجموعه با ظرافت خاصی و با در نظر گرفتن متونی از انجیل و برخی سرودها به بررسی و توضیح پیرامون عیسی مسیح و پسر خدا می پردازد.

تعداد صفحات : 25

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای دو شمایل مسیح و مریم، و مصلوب شدن عیسی مسیح می باشد .