نام کتاب : در طلب روح القدس
مولف : آنسلم گرون
تعداد فصل ها : این مجموعه در 17 صفحه سرود و اشعاری در مدح و ثنای روح القدس و در پرستش ارائه می کند.
تعداد صفحات : 17
سطح : مقدماتی
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب