نام کتاب : چه کسی باد را ساکن خواهد نمود ؟

مولف : ویولن اوفار – اتین گارین

تعداد فصل ها :

بخش اول

·         از آغاز تا سرچشمه " عید نزول روح القدس "

·         پاداش های متعدد روح القدس " پنج پنطیکاست در اعمال رسولان "

·         بارش روح سبب ورود شخص در نهایت کاریزماتیک

·         بارش روح القدس و نمادها

بخش دوم

·         گوشه ای از زمین که با روح پنطیکاست مشروب شده

·         احضار از سوی روح القدس

·         شخم زدن، زمان نیایش در بالاخانه

·         آبیاری قلوب و بذر پاشی آن

·         رشد و تحول جماعت برادران به واسطه موهبت کاریزما

·         زمان درو

·         دروهای ضعیف

·         کاریزماهای پذیرفته شده

·         کاریزماهای زیر سوال رفته

·         رهائی در روح القدس

بخش سوم

·         آزادی روح و ساختارها

·         نیاز به تشخیص روح ها

·         زندگی با مسیح از طریق شبه رازها

·         آینده

تعداد صفحات : 128

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .