نام کتاب : آب زنده نشانه ای از روح القدس

مولف : .......

تعداد فصل ها : 3 قسمت جداگانه با نام های

·         آب حیات بخش

·         چشمه حیات بخش

·         چشمه روح القدس

تعداد صفحات :48

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 5 شمایل مربوط به مرگ و صلیب مسیح – زن سامری و بیرون زدن خون و آب از پهلوی مسیح .