نام کتاب : اسقف

مولف : .......

تعداد فصل ها : 1 فصل با نام ، اسقف شبان کلیسای ما

تعداد صفحات : 15

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 2 شمایل معروف ، داماد و مسیح در جلال .