نام کتاب : آشنایی با ایمان کلیسا ( مسیحیت چیست ؟ )

مولف : ....

تعداد فصل ها : به ذکر 10 نگرش بر ایمان کلیسا می پردازد.

·         خدا کیست ؟

·         کتاب مقدس

·         ایمان و علم

·         پیامبران

·         عیسی کیست ؟

·         چهار انجیل

·         راز تن یافت

·         روح القدس

·         کلیسا

·         ماموریت کلیسا

تعداد صفحات : 42

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :در هر قسمت دارای تصویری با مضمون موضوع است .