نام کتاب : آشنایی با ایمان کلیسا ( کلیسا چیست ؟ )

مولف : ....

تعداد فصل ها : به ذکر 10 نگرش بر کلیسا می پردازد.

·         حضرت مریم

·         نیایش

·         اعیاد مسیحی

·         ایام روزه

·         رازهای کلیسا

·         راز تعمید

·         راز ازدواج

·         عملکرد مسیحی

·         شریعت خدا

·         خدمت

تعداد صفحات : 42

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :در هر قسمت دارای تصویری با مضمون موضوع است .