نام کتاب : تقدیس کلیسا
مولف : آنتونی ماسیمینی
تعداد فصل ها : دارای 10 قسمت اصلی است.
  • تقدیس کلیسا
  • تقدیس خلقت
  • تقدیس تعالی انسان
  • تقدیس پیمان کهن
  • تقدیس مسیح
  • تقدیس کلیسای مسیح
  • درجات مختلف تقدیس کلیسا
  • دعوت به اشکال گوناگون تقدیس در کلیسا
  • تقدیس کارگران مسیح
  • راه و سایل رسیدن به تقدیس
تعداد صفحات : 51
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب