نام کتاب : بعد از رسولان ، اسقفان

مولف : .....

تعداد فصل ها : 1

خادمین در کلیسای ما – بعد از رسولان ، اسقفان

تعداد صفحات : 38

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری :دارای دو شمایل از تعمید مسیح و دستگذاری اسقفان است .