نام کتاب : تکامل خدمتها در کلیسای اولیه
مولف : .....
تعداد فصل ها : قسمت چهارم از مجموعه " خادمین در کلیسای ما "
تعداد صفحات : 72
سطح : عالی - الهیات
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب