نام کتاب : حضرت مریم، شمایل کلیسای به کمال رسیده در نوشته های یوحنا

مولف : ماری پانتاپالیل

تعداد فصل ها :

·         یک بررسی تاریخی

·         مریم، ایماندار : نومنه جماعت ایمانداران

·         مریم، " زن " – به عنوان حوای دوم : بشریت نجات یافته

·         مریم، زنی که نمونه قوم خدا یعنی صهیون و کلیساست

·         مریم، مادر عیسی مسیح  نمونه کلیسا

·         مریم، مادر ایمانداران : نمونه کلیسا

·         مریم به عنوان مادر باکره، نمونه کلیسا

·         مریم نمونه قوم زائر خدا

تعداد صفحات : 241

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .