نام کتاب : خلاصه ای از ادبیات سریانی

مولف : سباستین بروک

تعداد فصل ها : 7

·         نگاهی اجمالی : دوره های مهم

·         زمینه های دنیوی و کلیسایی

·         شش دوره اصلی

" قرون اول تا سوم "

" قرن چهارم "

" قرن پنجم تا اواسط قرن هفتم "

" اواسط قرن هفتم تا قرن سیزدهم "

" اواخر قرن سیزدهم تا قرن نوزدهم "

" قرن بیستم "

تعداد صفحات : 107

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .