نام کتاب : دلایل تضعیف کلیسای شرق
مولف : ....
تعداد فصل ها : 7
  • مسیحیت در ایران پیش از اسلام
  • مسیحیت در بدو اسلام
  • مسیحیت زیر دست خلفا
  • مسیحیت در چین و ترکستان و علل زوال آن
  • مسیحیت و چگونگی تماس آن با اسلام
  • مسیحیت و مغولها
  • مسیحیت : شکست یا پیروزی ؟
تعداد صفحات : 115
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : دارای تصویری نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب