نام کتاب : تصوف در سنت سریانی
مولف : جورج گونتو بلوم
تعداد فصل ها : 12
  • ویژگی های اصلی زهدیت ابتدایی سریانی
  • نمایندگان روحانیت قدیم سریانی در قرن چهارم
  • مسالیانیسم : مبارزه طلبی و واکنش آن
  • اواگریوس پونتیکوس و نفوذ او
  • یوحنای زاهد: سه درجه در طریق تصوف – انتظار دنیای جدید – نسبیت کلیساشناسی
  • اسقفان بارسودایلی و یک گرایی ( مونیسم ) او
  • سازش سریانی اواگریوس
  • اسحاق نینوایی به عنوان نقطا مرکرزی تصوف سریانی
  • مباحثه تعصب نسطوری با تصوف
  • جمع بندی نظریات یوسف بوسنایا در مورد زهد و تصوف نسطوری
  • گریگوری بارهیبرو : اوج و پایان تکامل روحانیت صوفی گرایانه سریانی
  • مروری بر بعضی جنبه های مهم
تعداد صفحات : 50
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد
 
لینک دانلود کتاب