نام کتاب : تصوف در سنت سریانی
مولف : جورج گونتو بلوم
تعداد فصل ها : 12
 • ویژگی های اصلی زهدیت ابتدایی سریانی
 • نمایندگان روحانیت قدیم سریانی در قرن چهارم
 • مسالیانیسم : مبارزه طلبی و واکنش آن
 • اواگریوس پونتیکوس و نفوذ او
 • یوحنای زاهد: سه درجه در طریق تصوف – انتظار دنیای جدید – نسبیت کلیساشناسی
 • اسقفان بارسودایلی و یک گرایی ( مونیسم ) او
 • سازش سریانی اواگریوس
 • اسحاق نینوایی به عنوان نقطا مرکرزی تصوف سریانی
 • مباحثه تعصب نسطوری با تصوف
 • جمع بندی نظریات یوسف بوسنایا در مورد زهد و تصوف نسطوری
 • گریگوری بارهیبرو : اوج و پایان تکامل روحانیت صوفی گرایانه سریانی
 • مروری بر بعضی جنبه های مهم
تعداد صفحات : 50
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد
 
لینک دانلود کتاب