نام کتاب : اتحاد

مولف : .......

تعداد فصل ها : 4قسمت جداگانه با نام های

·         اتحاد از دیدگاه انجیل

·         کوشش در راه اتحاد

·         چند واقعه کلیدی در مورد تاریخچه دعا برای اتحادو هفته دعا

·         موضوعات هفته دعا برای اتحاد مسیحیان

تعداد صفحات : 80

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 9 شمایل مربوط به مرگ و صلیب مسیح – اتحاد تثلیث  مقدس – شام آخر مسیح – مسیح و شاگردان – نزول روح القدس - شستن پای شاگردان و اولین شورای رهبران مسیحیان در اورشلیم .