نام کتاب : حضور خدا

مولف : جورج تاوارد

تعداد فصل ها : در 7 قسمت به بررسی موضوع پر اهمیت حضور خداوند بیان واقعیت هایی جالب و پر تعمق در این باره می پردازد .

تعداد صفحات : 37

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .