نام کتاب : انسان نوین

مولف : توماس مرتون

تعداد فصل ها : 10

·         پرومتئوس و آدم

·         جنگ و کشمکش در درون ما

·         الهیات پرومتئین

·         تصویر و شباهت

·         سخن آزاد

·         روح در اسارت

·         آدم ثانویه

·         زندگی در مسیح

·         روشن گرایی آداب و رسوم مذهبی

·         دعوت به خروج از ظلمت و تاریکی

تعداد صفحات : 110

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: دارای تصویر نمی باشد .