نام کتاب : خدا و انسان

مولف : اسقف اعظم آنتونی بلوم

تعداد فصل ها : 7

·         مناظره منکر خدا و مسیحی

·         تردید و افشاگری

·         انسان و خدا

·         تقدیس

·         نیایش

·         شفاعت

·         مادر خدا

تعداد صفحات : 158

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .