نام کتاب : آیین برکات ازدواج

مولف : ......

تعداد فصل ها :این مجموعه در 14 صفحه آیین برکت ازدواج و این مراسم مقدس را شرح داده است .

تعداد صفحات : 14

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد.